Γράφω αυτό που ακούω

Κάνω εξάσκηση στο Eυ /Εβ/ Εφ και Αυ/Αβ/Αφ

Γράφω  (με μικρά γράμματα, εκτός αν χρειάζονται Κεφαλαία*) και τονίζω αυτό που ακούω ΣΩΣΤΑ. /

I write (in lowercase, unless Capitals* are necessary), and I stress CORRECTLY what I hear.